Tham số in Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Sổ kế toán\Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng. Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image472

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Số tài khoản

Chọn số tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Tên tài khoản

Tên của tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Bậc tài khoản

Bậc của tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Tên đối tượng

Tên của đối tượng công nợ cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Bậc tài khoản: NSD sẽ có các tùy chọn bậc tài khoản. Khi lựa chọn bậc nào, các tài khoản đối ứng với tài khoản cần xem hoặc in báo cáo sẽ hiển thị chi tiết đến bậc đã chọn.

-       Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo bằng cách tích chọn ô vuông image290 ở bên trái tương ứng với tài khoản cần chọn.

-       Chọn đối tượng: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái của từng đối tượng công nợ, NSD có thể chọn nhanh tất cả các đối tượng bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.