Tham số in Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem hoặc in Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\B03-H: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD. Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

Tham_so_Bao_cao_B03H

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Thể hiện TK 661 trên báo cáo

Tích chọn mục này khi muốn xem số liệu của TK 661 trên báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD

Mẫu báo cáo

Các mẫu cơ bản cho báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Để xem số liệu của TK 661 trên báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD, NSD tích chọn mục Thể hiện TK 661 trên báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.