Tham số in Bảng kê chứng từ thực chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Kho bạc >

Tham số in Bảng kê chứng từ thực chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng kê chứng từ thực chi.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Kho bạc\Bảng kê chứng từ thực chi, nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image469

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn

Chọn Nguồn cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

CTMT

Chọn Chương trình mục tiêu cần xem hoặc in báo cáo

Mã mục

Chọn Mã mục cần xem hoặc in báo cáo

Tên mục

Chọn Tên mục cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Nguồn: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô chọn Nguồn, xuất hiện danh sách Nguồn, NSD chỉ cần tìm đến Nguồn cần in và nhấn vào Nguồn đó.

-       Chọn Chương, Khoản, Cấp phát, Tài khoản, Loại thanh toán: Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm tương tự cách chọn Nguồn.

-       Chọn mục: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái từng mục, NSD có thể chọn nhanh tất cả các mục bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.