Tham số in Giấy đề nghị thanh toán C2-03-NS tuân thủ theo Quyết định số 120-2008-QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN và Giấy đề nghị thanh toán C2-06-NS tuân thủ theo Quyết định số 24-2006-QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Kho bạc >

Tham số in Giấy đề nghị thanh toán C2-03-NS tuân thủ theo Quyết định số 120-2008-QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN và Giấy đề nghị thanh toán C2-06-NS tuân thủ theo Quyết định số 24-2006-QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem hoặc in Giấy đề nghị thanh toán có biểu mẫu tuân thủ theo Quyết định 24/2006/QĐ-BTC hoặc biểu mẫu tuân thủ theo Quyết định 120/2008/QĐ-BTC.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Kho bạc\C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán(QĐ 120/2008) hoặc C2-06/NS: Giấy đề nghị thanh toán (QĐ 24/2006). Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image467

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn

Chọn Nguồn ngân sách cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức Cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Tài khoản

Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

CTMT

Chọn Chương trình mục tiêu cần xem hoặc in báo cáo

Mẫu tự chủ

Tích chọn mục này khi đơn vị muốn xem hoặc in báo cáo đặc thù

Theo dõi số dư tạm ứng chi tiết theo mục

Tích chọn mục này khi đơn vị muốn xem hoặc in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo dõi số dư tạm ứng chi tiết theo mục

Mẫu báo cáo

Nơi lưu trữ các mẫu báo cáo có liên quan

Mã mục  

Mã số của từng mục có liên quan đến việc xem hoặc in báo cáo

Tên mục

Tên của từng mục có liên quan đến việc xem hoặc in báo cáo

Điều chỉnh

Kích chọn nút này để trở lại màn hình Điều chỉnh kinh phí tự chủ để NSD có thể thực hiện việc điều chỉnh cần thiết

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Nguồn ngân sách: bằng cách nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Nguồn.

-       Chọn Chương, Khoản, Cấp phát, Tài khoản, CTMT tương tự như việc chọn Nguồn.

-       Để theo dõi số dư tạm ứng theo mục NSD tích chọn mục Theo dõi số dư tạm ứng chi tiết theo mục.

-       Để chọn mục cần xem hoặc in báo cáo NSD tích chọn và ô vuông bên trái image290 tương ứng với dòng tên mục mong muốn. Trong trường hợp muốn chọn nhanh tất cả các mục NSD tích chọn vào ô vuông trên thanh tiêu đề cột của danh sách các Mục.

-       Trong trường hợp NSD muốn thực hiện việc điều chỉnh kinh phí tự chủ thì nhấn nút <<Điều chỉnh>> để chuyển ra màn hình giao diện Điều chỉnh kinh phí tự chủ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

Xem thêm

Điều chỉnh kinh phí tự chủ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.