Tham số in Sổ tổng hợp tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Sổ tổng hợp tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ tổng hợp tài khoản

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Sổ kế toán\Sổ tổng hợp tài khoản. Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image474

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời...

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

In tài khoản chi tiết

Chọn xem và in báo cáo chi tiết đến tiết khoản cuối cùng của các tài khoản đối ứng với tài khoản đã chọn ở trên

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Tài khoản: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô chọn Tài khoản, xuất hiện danh sách Tài khoản, NSD chỉ cần tìm đến Tài khoản cần in và nhấn vào Tài khoản đó.

-       Chọn In tài khoản chi tiết: Tích chọn mục này để báo cáo hiển thị đến tiết khoản cuối cùng của những tài khoản đối ứng. Nếu không tích chọn thì tài khoản đối ứng của tài khoản cần in hoặc xem báo cáo sẽ hiển thị đến tài khoản bậc 1.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.