Tham số in Sổ tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Sổ tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Sổ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ, NSD chọn mục Sổ kế toán\S13-H: Sổ tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ

-       Nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image478

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Chương

Chọn Chương cần in hoặc xem báo cáo

Loại tài khoản tiền gửi

Chọn Loại tài khoản tiền gử cần xem hoặc in báo cáo

Mẫu báo cáo

Chọn mẫu báo cáo cần xem hoặc in

Số tài khoản

Số tải khoản cần xem hoặc in báo cáo

Tên tài khoản

Tên Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Bậc tài khoản

Bậc tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Loại tiền: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Loại tiền, xuất hiện danh sách Loại tiền, NSD chỉ cần tìm đến Loại tiền cần in và nhấn vào Loại tiền đó.

-       Chọn tài khoản: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của tài khoản cần xem hoặc in báo cáo. Để xem và in tất cả các tài khảon, NSD có thể chọn nhanh tất cả các tài khoản bằng cách tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.