Tham số in Báo cáo Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Báo cáo Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ  Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in  Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\F02-3cH: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi

-       Nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image479image478

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Chương

Chọn chương cần xem hoặc in Báo cáo

Loại tài khoản tiền gửi

Chọn Loại tài khoản tiền gửi kho bạc cần xem hoặc in báo cáo

Mẫu báo cáo

Chọn mẫu báo cần xem hoặc in

Số hiệu tài khoản

Chọn số hiệu tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Tên ngân hàng

Tên ngân hàng cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ Nghiệp vụ đáp ứng xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Chương: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Chương, xuất hiện danh sách Chương, NSD chỉ cần tìm đến Chương cần in và nhấn vào Chương đó.

-       Chọn Loại tài khoản tiền gửi: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Loại tài khoản tiền gửi, xuất hiện danh sách Loại tài khoản tiền gửi, NSD chỉ cần tìm đến Loại tài khoản tiền gửi cần in và nhấn vào Loại tải khoản tiền gửi đó.

-       Chọn tài khoản: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của tài khoản cần xem hoặc in báo cáo. Để xem và in tất cả các tài khoản, NSD có thể chọn nhanh tất cả các tài khoản bằng cách tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.