Tham số in Báo cáo Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước Phần II

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Báo cáo Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước Phần II

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo

-       Để xem hoặc in Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\F02-3aH: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước phần II

-       Nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

TSF023aHp2

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn

Chọn nguồn cần xem hoặc in Báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Loại kinh phí

Chọn Loại kinh phí cần xem hoặc in báo  cáo

Tất cả

Chọn in tất cả nguồn, chương, khoản, cấp phát, loại kinh phí

Tổng hợp

Chọn in tông hợp nguồn, chương, khoản, cấp phát, loại kinh phí

Mẫu báo cáo

Chọn  mẫu báo cáo cần in hoặc xem

In tháng chính lý quyết toán

Cho phép in báo cáo theo tháng chỉnh lý quyết toán

Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Tích chọn để lấy lên cả số liệu chỉnh lý quyết toán. Chỉ cho phép tích chọn khi chọn tham số đến ngày là 31/12/N

Điều chỉnh

Tích chọn để thực hiện điều chỉnh kinh phí

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ Nghiệp vụ đáp ứng xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, nguồn trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Nguồn: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Nguồn, xuất hiện danh sách Nguồn, NSD chỉ cần tìm đến Nguồn cần in và nhấn vào Nguồn đó.

-       Chọn chương, Khoản, Cấp phát, Loại kinh phí chọn tương tự như chọn nguồn

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.