Tham số in BC 26/AC: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Thuế >

Tham số in BC 26/AC: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số, nhập các số liệu cần thiết trước khi xem và in Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc nhập các số liệu cần thiết cho Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, NSD chọn mục Thuế\BC 26/AC: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

-       Kích chuột phải, nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image482

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo để lấy số liệu kế toán lên báo cáo. NSD có thể chọn các tham số là Tháng, Quý, Năm để xem và in báo cáo

STT

Ghi số thứ tự dòng trong báo cáo

Tên hóa đơn

Ghi tên của các mẫu số hóa đơn, căn cứ vào danh mục mẫu số hóa đơn của dữ liệu

Ký hiệu mẫu

Ghi ký hiệu mẫu số hóa đơn căn cứ vào danh mục mẫu số hóa đơn của dữ liệu

Ký hiệu hóa đơn

Ghi ký hiệu hóa đơn, tương ứng với từng mẫu số hóa đơn, chương trình tự động lấy thông tin này và NSD có thể sửa lại

Số sử dụng trong kỳ (bao gồm “Từ số”, “Đến số”, “Sử dụng”

Phần mềm sẽ tự động lấy số liệu, NSD có thể sửa lại

Cột Cộng số sử dụng trong kỳ và Tồn cuối kỳ

Phần mềm sẽ tự động tính ra số liệu này

Các cột còn lại

Lấy số liệu

 

Cât

In

Hủy bỏ

Người dùng phải tự nhập số liệu

Khi nhấn vào nút này, phần mềm sẽ căn cứ vào dữ liệu lấy lên các số liệu sau: Ký hiệu hóa đơn, Từ số, Đến số sử dụng trong kỳ

Cất số liệu đang hiển thị của kỳ báo cáo.

Xem báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hủy bỏ việc xem và in báo cáo

 

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Kích chuột phải, chọn thêm mới dòng hoặc xóa dòng chi tiết

-       Nhấn nút <<In>> để xem báo cáo với các số liệu hiện có trên phần mềm.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.