Tham số in Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào/bán ra

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Thuế >

Tham số in Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào/bán ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào/bán ra.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, để xem hoặc in Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, NSD chọn mục Thuế\01-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

-       Để xem hoặc in Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, NSD chọn mục Thuế\01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image461

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tháng, năm

Tháng cần xem hoặc in bảng kê

Chi tiết theo từng mặt hàng

Xem hoặc in báo cáo theo từng mặt hàng

Mẫu số báo cáo

Chọn mẫu Bảng kê cần xem hoặc in (Có 2 loại: Theo Thông tư 28/2010/TT-BTC và theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC)

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn tháng in hoặc xem bảng kê: NSD nhấn nút image393 ở ô tháng, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Để xem báo cáo cụ thể theo từng mặt hàng: tích chọn ô vuông image290 Chi tiết theo từng mặt hàng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.