Tham số in Sổ chi tiết các tài khoản – TK 007 và Sổ cái – Chứng từ ghi sổ TK 007

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Sổ chi tiết các tài khoản – TK 007 và Sổ cái – Chứng từ ghi sổ TK 007

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ chi tiết các tài khoản – TK 007 và Sổ cái – Chứng từ ghi sổ TK 007

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Báo cáo tồn kho theo lô, NSD chọn mục Sổ kế toán\Sổ chi tiết các tài khoản – TK 007 hoặc Sổ cái – Chứng từ ghi sổ TK 007

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image486

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này

Loại tiền

Chương

Chọn Loại tiền cần xem hoặc in báo cáo

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo (đối với Sổ cái – Chứng từ ghi sổ TK 007)

Số tài khoản

Chọn tài khoản cần xem hoặc in báo cáo (chỉ chọn được TK 007 và các chi tiết của nó)

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ Nghiệp vụ đáp ứng xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện thời gian mà NSD muốn in báo cáo.

-       Chọn Loại tiền: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Loại tiền, xuất hiện danh sách Loại tiền, NSD chỉ cần tìm đến kho cần in và nhấn vào loại tiền đó.

-       Chọn Chương: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Chương, xuất hiện danh sách Chương, NSD chỉ cần tìm đến Chương cần in và nhấn vào Chương đó.

-       Chọn Số tài khoản: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của Số tài khoản cần xem hoặc in báo cáo. Để xem và in tất cả các

Số tài khoản, NSD có thể chọn nhanh tất cả các Tài khoản bằng cách tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.