Tham số in Giấy thanh toán tạm ứng TK 312

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Giấy thanh toán tạm ứng TK 312

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và  Giấy thanh toán tạm ứng TK 312

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Báo cáo tồn kho theo lô, NSD chọn mục Sổ kế toán\Giấy thanh toán tạm ứng TK 312

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image485

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này

Phòng ban

Chọn Phòng ban cần xem hoặc in báo cáo

Đối tượng

Chọn đối tượng cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ Nghiệp vụ đáp ứng xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện thời gian mà NSD muốn in báo cáo.

-       Chọn Phòng/ban: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Phòng/ban, xuất hiện danh sách Phòng/ban, NSD chỉ cần tìm đến kho cần in và nhấn vào Phòng/ban đó.

-       Chọn đối tượng: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của đối tượng cần xem hoặc in báo cáo. Để xem và in tất cả các đối tượng, NSD có thể chọn nhanh tất cả các đối tượng bằng cách tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.