Tham số in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Kho bạc >

Tham số in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư C3-02/NS

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       NSD vào Báo cáo/Kho bạc/C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

-       Kích đúp chuột vào C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, hoặc kích chuột vào C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư , sau đó nhấn nút <<Xem>>, chương trình xuất hiện hộp hội thoại Tham số báo cáo:

image487

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo để xem hoặc in C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

Nguồn

 

Chọn nguồn để xem hoặc in C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

Chương

Chọn chương để xem hoặc in C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát để xem hoặc in C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

Tài khoản

Chọn Tài khoản để xem hoặc in C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

CTMT

Chọn chương trình mục tiêu để xem hoặc in C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

Căn cứ giấy đề nghị TT vốn ĐT số

Nhập liệu số giấy đề nghị TT vốn đầu tư

Ngày

Chọn ngày của giấy đề nghị TT vốn đầu tư

Kế hoạch năm

Chọn kế hoạch năm

Mã mục

Mã của các mục

Tên mục

Tên của các mục

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ Nghiệp vụ đáp ứng xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện thời gian mà NSD muốn in báo cáo.

-       Chọn Nguồn: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Nguồn, xuất hiện danh sách nguồn, NSD chỉ cần tìm đến nguồn cần in và nhấn vào nguồn đó.

-       Chọn Chương: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Chương, xuất hiện danh sách Chương, NSD chỉ cần tìm đến Chương cần in và nhấn vào Chương đó.

-       Chọn Khoản: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Khoản, xuất hiện danh sách Khoản, NSD chỉ cần tìm đến khoản cần in và nhấn vào khoản đó.

-       Chọn cấp phát: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô cấp phát, xuất hiện danh sách cấp phát, NSD chỉ cần tìm đến cấp phát cần in và nhấn vào cấp phát đó.

-       Chọn tài khoản: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô tài khoản, xuất hiện danh sách tài khoản, NSD chỉ cần tìm đến tài khoản cần in và nhấn vào tài khoản đó.

-       Chọn tài CTMT: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô CTMT, xuất hiện danh sách CTMT, NSD chỉ cần tìm đến CTMT cần in và nhấn vào CTMT đó.

-       Nhập liệu thông tin Căn cứ giấy đề nghị TT vốn đầu tư, chọn ngày của giấy đề nghị TT vốn đầu tư.

-       Chọn kế hoạch năm: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô kế hoạch năm, xuất hiện danh sách năm, NSD chỉ cần tìm đến năm cần in và nhấn vào năm đó.

-       Chọn Mục: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của Mã mục cần xem hoặc in Giấy đề nghị TT tạm ứng vốn đầu tư. Để xem và in tất cả các

Mục, NSD có thể chọn nhanh tất cả các Mục bằng cách tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.