Tham số S23-H

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Vật tư hàng hóa >

Tham số S23-H

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in sổ S23-H: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liêu, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Vật tư hàng hóa\S23-H: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liêu, vật liệu, CCDC, SPHH. Nhấn nút << Xem>>, xuất hiện hộp thoại:

R19-01

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Kho

Chọn kho cần xem hoặc in báo cáo

Loại vật tư, hàng hóa

Chọn loại vật tư, hàng hóa cần xem hoặc in báo cáo

Mẫu báo cáo

Cho phép chọn báo cáo cần in

Mã vật tư, hàng hóa

Chọn mã vật tư, hàng hóa

Tên vật tư, hàng hóa

Chọn tên vật tư, hàng hóa cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Kho cần xem hoặc in báo cáo, NSD nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Kho. Sau đó chọn Kho mong muốn trong danh sách hiện ra.

-       Chọn Loại vật tư, hàng: Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm tương tự cách chọn Kho.

-       Chọn vật tư, hàng hóa: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái từng vật tư, hàng hóa, NSD có thể chọn nhanh tất cả vật tư, hàng hóa bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.