Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo chứng từ nhập_PP_Đích danh

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Vật tư hàng hóa >

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo chứng từ nhập_PP_Đích danh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ đáp ứng

- Khi đơn vị sử dụng phương pháp tính giá đích danh NSD gặp một số trường hợp như sau:

oKhông thực hiện xuất kho được mặc dù lô đó trên báo cáo tồn kho vẫn còn

oSố dư của tài khoản hạch toán bị âm do thực hiện nhập và xuất kho trên các tài khoản khác nhau

oĐối với đơn vị quản lý vật tư theo nguồn thì bị âm giữa các nguồn lý do khi nhập và khi xuất chi tiết cho các nguồn khác nhau

- Để hỗ trợ NSD phát hiện sai sót trong quá trình nhập xuất chương trình cung cấp sổ Chi tiết vật tư hàng hóa theo từng chứng từ nhập. Sổ này chỉ áp dụng cho phương pháp tính giá đích danh. Sổ này liệt kê các chứng từ nhập và các chứng từ xuất theo chứng từ nhập đó chi tiết theo tài khoản kho, theo nguồn.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Vật tư hàng hóa\Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo chứng từ nhập (PP đích danh). Nhấn nút << Xem>>, xuất hiện hộp thoại:

R20-01

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đến ngày

Chọn thời gian in báo cáo là đến ngày, chương trình cho phép NSD lọc chứng từ nhập từ khi tạo dữ liệu đến ngày được chọn trên form tham số

Kho

Chọn kho cần xem hoặc in báo cáo. Cho phép chọn từng kho hoặc tất cả các kho. Trường hợp đơn vị không cần theo dõi chi tiết theo kho thì chọn kho <Tổng hợp>

Loại vật tư, hàng hóa

Chọn loại vật tư, hàng hóa cần xem hoặc in báo cáo. phép chọn từng kho hoặc tất cả các loại vật tư/CCDC tồn kho

Mã vật tư/CCDC

Chọn mã vật tư, công cụ dụng cụ

Tên vật tư/CCDC

Chọn tên vật tư, công cụ dụng cụ cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

Hiển thị lô xuất hết

Đối với những lô đã xuất hết thông thường số liệu đã chính xác chương trình mặc định là không hiển thị các lô này. Trong trường hợp NSD muốn hiển thị số liệu của lô xuất hết thì thực hiện tích chọn vào "Hiển thị lô xuất hết"

-   NSD chọn các tham số cần thiết và nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.