Tham số in tờ khai thuế GTGT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Thuế >

Tham số in tờ khai thuế GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Tờ khai thuế GTGT.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, để xem hoặc in Tờ khai thuế GTGT, NSD chọn mục Thuế\01/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image462

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tháng, năm

Tháng cần xem hoặc in bảng kê

Mẫu số báo cáo

Chọn mẫu Tờ khai cần xem hoặc in (Có 2 loại: Theo Thông tư 28/2010/TT-BTC và theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC)

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn tháng in hoặc xem Tờ khai: NSD nhấn nút image393 ở ô tháng, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem tờ khai với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.