Tham số in Bảng in tổng hợp các tài khoản (đặc thù Quảng Trị)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Vật tư hàng hóa >

Tham số in Bảng in tổng hợp các tài khoản (đặc thù Quảng Trị)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng in tổng hợp tài của khoản (đặc thù Quảng Trị)

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       NSD vào Báo cáo/Vật tư hàng hóa/Bảng in tổng hợp tài của khoản (đặc thù Quảng Trị)

-       Kích đúp chuột vào Bảng in tổng hợp tài của khoản (đặc thù Quảng Trị) hoặc kích chuột vào Bảng in tổng hợp tài của khoản (đặc thù Quảng Trị), sau đó nhấn nút <<Xem>>, chương trình xuất hiện hộp hội thoại Tham số báo cáo:

TS_BTHTK_Quang_Tri

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo để xem hoặc in Bảng in tổng hợp tài của khoản (đặc thù Quảng Trị). Chương trình cho phép chọn từ ngày đến ngày

Tài khoản

Chọn tài khoản cần xem hoặc in Bảng in tổng hợp tài của khoản (đặc thù Quảng Trị). Tham số tài khoản cho phép chọn một hoặc tất cả các tài khoản. Trường hợp in tài khoản là tất cả thì báo cáo sẽ hiển thị tất cả các tài khoản chi tiết nhất

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện thời gian mà NSD muốn in báo cáo.

-       Chọn tài khoản: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô tài khoản, xuất hiện danh sách tài khoản, NSD chỉ cần tìm đến tài khoản cần in và nhấn vào tài khoản đó.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để  hủy việc xem báo cáo.