Thêm mới Loại vật tư, hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại vật tư, hàng hóa >

Thêm mới Loại vật tư, hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Loại vật tư, hàng hóa để tiện cho công tác quản lý vật tư, hàng hóa của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại vật tư, hàng hóa, kích chuột phải chọn “Thêm”, xuất hiện hộp hội thoại:

image620

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại vật tư, hàng hóa (bắt buộc nhập)

Tên loại

Tên của loại vật tư, hàng hóa (bắt buộc nhập)

Thuộc loại

Xác định Loại vật tư, hàng hóa tổng hợp

Cất

Lưu Loại vật tư, hàng hóa mới

Hủy bỏ

Không lưu Loại vật tư, hàng hóa mới

-       Nhập Mã loại, Tên loại vật tư, hàng hóa.

-       Chọn Loại vật tư, hàng hóa tổng hợp nếu cần.

-       Nhấn nút <<Cất>>, khi đó Loại vật tư, hàng hóa mới sẽ xuất hiện trên cây Loại vật tư, hàng hóa.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.