Menu Danh mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Menu Danh mục cho phép thiết lập danh sách các tài khoản, hệ thống mục lục ngân sách, danh sách các Phòng/Ban, cán bộ, vật tư, tài sản cố định, chương trình mục tiêu,… Việc thiết lập này phải được thực hiện ngay sau khi bắt đầu sử dụng MISA Mimosa.NET 2014.

Menu Danh mục bao gồm: Tài khoản, Mục lục ngân sách, Phòng/Ban, Khách hàng, nhà cung cấp, Cán bộ, Lương cán bộ, Kho, Vật tư, Hàng hóa, Công cụ dụng cụ, Loại tài sản cố định, Tài sản cố định, Loại quỹ, Loại tiền, Tài khoản ngân hàng, kho bạc, Hoạt động sự nghiệp, Chương trình mục tiêu, dự án, Mã thống kê, Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vàoLoại chứng từ.

image551

Đối với các đơn vị theo đặc thù Bộ Khoa học thì có thêm danh mục Nhiệm vụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.