Thêm mới Loại khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại khách hàng, nhà cung cấp >

Thêm mới Loại khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới loại khách hàng, nhà cung cấp để tiện cho công tác quản lý các đối tượng này của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại KH, NCC, kích chuột phải chọn “Thêm”, xuất hiện hộp hội thoại:

image600

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại khách hàng, nhà cung cấp (bắt buộc nhập)

Tên loại

Tên của loại khách hàng, nhà cung cấp (bắt buộc nhập)

Cất

Lưu loại khách hàng, nhà cung cấp mới

Hủy bỏ

Không lưu loại khách hàng, nhà cung cấp mới

-       Nhập Mã loại và Tên loại.

-       Nhấn nút <<Cất>>, khi đó loại khách hàng, nhà cung cấp mới sẽ xuất hiện trên cây Loại KH, NCC.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.