Quy định lương, thuế, bảo hiểm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ >

Quy định lương, thuế, bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Khai báo và cập nhật quy định Nhà nước, quy chế của đơn vị về Lương, Thuế, Bảo hiểm

Hướng dẫn thực hiện

-         Vào menu Danh mục\Lương cán bộ\Quy định lương, thuế, bảo hiểm, xuất hiện màn hình Quy định lương, thuế, bảo hiểm:

Quy_dinh_luong

-       Trường hợp đơn vị không muốn hạch toán chi tiết theo tiểu mục các khoản bảo hiểm trừ vào lương cán bộ mà hạch toán gộp vào một tiểu mục. Thực hiện đánh dấu Hạch toán các khoản trừ vào lương vào một tiểu mục. Chọn tiểu mục hạch toán.

Lưu ý: Thông tin tiểu mục này là tiểu mục hạch toán khoản trừ vào lương của tất cả các cán bộ khi nộp bảo hiểm. Trong trường hợp khoản trừ vào lương này của một số cán bộ được hạch toán vào tiểu mục khác, NSD có thể chọn lại thông tin tiểu mục này tại màn hình khai báo khoản khấu trử của cán bộ. Trường hợp đơn vị không hạch toán các khoản trừ vào lương này vào 1 tiểu mục, phần mềm sẽ tự động tính các khoản trừ vào lương tương ứng với từng khoản lương để hạch toán vào tiểu mục của khoản lương được trừ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu lại các thay đổi về Quy định lương, thuế, bảo hiểm.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.