Kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD khai báo danh sách các kho quản lý vật tư, hàng hóa, CCDC của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Kho, xuất hiện màn hình Kho gồm 03 cột:

      Mã kho: Mã của kho quản lý vật tư, hàng hóa, CCDC.

      Tên kho: Tên của kho quản lý vật tư, hàng hóa, CCDC.

      Ngừng theo dõi: Cho biết kho đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image616

Tại màn hình danh sách Kho, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Kho

Nhân bản Kho

Sửa Kho

Xóa Kho

Nạp

In Kho

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.