Thêm mới Loại tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tiền >

Thêm mới Loại tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới loại tiền vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại tiền, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image637

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại tiền

Mã các loại tiền của đơn vị (bắt buộc nhập)

Tên loại tiền

Tên các loại tiền của đơn vị (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về loại tiền

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi loại tiền

Cất

Lưu Loại tiền mới

Hủy bỏ

Không lưu Loại tiền mới

-       Nhập Mã loại tiền, Tên loại tiền và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Loại tiền mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.