Loại tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập các loại tiền tại đơn vị để theo dõi chi tiết số dư, số phát sinh và in các sổ sách, báo cáo chi tiết theo từng loại tiền.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Loại tiền, xuất hiện màn hình Tài khoản ngân hàng, kho bạc gồm 04 cột:

      Mã loại tiền: Mã các loại tiền của đơn vị sử dụng

      Tên loại tiền: Tên các loại tiền của đơn vị sử dụng.

      Tỷ giá: Tỷ giá của loại tiền đó so với đồng tiền hạch toán

      Ngừng theo dõi: Cho biết loại tiền đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image636

Tại màn hình danh sách Loại quỹ, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Loại tiền

Nhân bản Loại tiền

Sửa Loại tiền

Xóa Loại tiền

Nạp

In Loại tiền

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.