Phân hệ Tiền mặt

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Tiền mặt cho phép quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thu, chi tiền mặt tại quỹ của đơn vị như: thu do rút dự toán về nhập quỹ, thu bán hàng, chi mua vật tư hàng hóa, TSCĐ,…

8 Quy trình của phân hệ Tiền mặt

image737

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Lập phiếu thu

image738

- Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quỹ.

- Rút kinh phí hoạt động, hoạt động dự án, hoạt động theo đơn đặt hàng của nhà nước, hoạt động xây dựng cơ bản bằng tiền mặt.

- Tạm ứng kho bạc bằng tiền mặt.

- Thu sự nghiệp, phí, lệ phí.

- Thu tiền khách hàng, thu nội bộ bằng tiền mặt.

- Vay tiền về nhập quỹ.

Lập phiếu chi

image739

- Xuất quỹ gửi vào ngân hàng.

- Mua vật tư, hàng hóa, CCDC sử dụng ngay không qua kho bằng tiền mặt.

- Mua TSCĐ bằng tiền mặt.

- Chi các khoản đầu tư xây dựng cơ bản, chi hoạt động, chi dự án, chi theo đơn đặt hàng nhà nước, chi hoạt động sản xuất kinh doanh bằng tiền mặt.

- Chi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nộp nhà nước bằng tiền mặt.

- Chi trả các khoản nợ vay.

- Chi trả tiền lương và các khoản tính theo lương.

- Chi tạm ứng bằng tiền mặt.

- Các khoản chi khác.

Sổ quỹ

image740

- Xem và in Sổ quỹ tiền mặt (S11-H).

Khách hàng , nhà cung cấp

image741

- Khai báo danh mục Khách hàng, nhà cung cấp liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Cán bộ

image742

- Khai báo danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Loại quỹ

image743

- Khai báo danh mục các Loại quỹ trong đơn vị, khi đơn vị muốn theo dõi tiền mặt chi tiết theo từng Loại quỹ như: tiền ngân sách, tiền học phí, tiền xây dựng cơ bản,…

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.