Phân hệ Mua hàng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Mua hàng cho phép quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến việc mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ của đơn vị.

8 Quy trình của phân hệ Mua hàng

image924

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Mua hàng trả tiền ngay

image925

- Mua vật tư, hàng hóa, CCDC, trả tiền ngay bằng tiền mặt, tiền gửi hoặc chuyển khoản

Mua hàng chưa thanh toán

image926

- Mua vật tư, hàng hóa, CCDC, nhưng chưa trả tiền cho nhà cung cấp.

Mua TSCĐ trả tiền ngay

image927

- Mua TSCĐ trả tiền ngay bằng tiền mặt, tiền gửi hoặc chuyển khoản

Mua TSCĐ chưa thanh toán

image928

- Mua TSCĐ nhưng chưa trả tiền cho nhà cung cấp.

Trả tiền nhà cung cấp

image929

- Trả tiền nợ cho nhà cung cấp.

Sổ chi tiết mua hàng

image930

- Xem và in Sổ chi tiết mua hàng.

Tổng hợp công nợ phải trả

image931

- Xem và in báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả.

Nhà cung cấp

image932

- Đơn vị khai báo và theo dõi các nhà cung cấp có liên quan đến việc mua hàng của đơn vị.

Kho

image933

- Khai báo và theo dõi danh mục kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ của đơn vị.

Vật tư hàng hóa

image934

- Khai báo và theo dõi danh mục vật tư, hàng hóa tại đơn vị.

Phân hệ Mua hàng chỉ xuất hiện nếu khi tạo dữ liệu kế toán mới, đơn vị chọn có hạch toán thuế giá trị gia tăng. Đơn vị có thể thay đổi tùy chọn này bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, tại phần “Đơn vị có hạch toán thuế GTGT không?” tích chọn ô “Có”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.