Chuyển khoản kho bạc nộp thuế

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Nộp thuế TNCN >

Chuyển khoản kho bạc nộp thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập chứng từ chuyển khoản kho bạc nộp thuế TNCN

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-         Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp thế TNCN, chọn phương thức thanh toán là Chuyển khoản kho bạc và nhấn nút <<Đồng ý>>, xuất hiện hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc:

NopTNCN3

 

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Giải thích những thông tin chung cơ bản của chứng từ Chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm

Ngày CT

Ngày phát sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức là ngày nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm sẽ được lên sổ sách

Số CT

Số chứng từ Chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm

Ngày giấy rút

Ngày phát sinh giấy rút tiền kho bạc nộp bảo hiểm

Số giấy rút

Số giấy rút tiền kho bạc nộp bảo hiểm

1. Trang hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến việc hạch toán chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm của đơn vị. Ngoài một vài cột thông tin dùng chung với các trang Thống kê như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền …, trang Hạch toán còn gồm các thông tin về MLNS như Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, thông tin về hình thức cấp phát, nghiệp vụ …

2. Trang thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang Hạch toán Diễn giải, TK Nợ, TK Có …, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

-       Hệ thống tự động cập nhật thông tin có liên quan đến TK hạch toán, số tiền căn cứ vào thông tin tương ứng của từng khoản bảo hiểm.

-       Chọn Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát… bằng cách nhấn nút image910 ở các ô Nguồn, Chương … tương ứng.

-       Kích chuột vào biểu tương image913 để lưu giữ dữ liệu của chứng từ Chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.