Phân hệ Bán hàng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Bán hàng cho phép quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến việc bán hàng của đơn vị.

8 Quy trình của phân hệ Bán hàng

image953

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Bán hàng thu tiền ngay

image954

- Bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài thu tiền ngay bằng tiền mặt hoặc tiền gửi.

 

Bán hàng chưa thu tiền

image955

- Bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài nhưng vẫn chưa thu được tiền của khách hàng.

Thu tiền khách hàng

image956

-  Thu tiền nợ của khách hàng

Sổ chi tiết bán hàng

image957

- Xem và in Sổ chi tiết bán hàng.

Tổng hợp công nợ phải thu

image929

- Xem và in báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu.

Khách hàng

image958

- Đơn vị khai báo và theo dõi các khách hàng có liên quan đến việc bán hàng của đơn vị.

Kho

image933

- Khai báo và theo dõi danh mục kho vât tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ của đơn vị.

Vật tư hàng hóa

image934

- Khai báo và theo dõi danh mục vật tư, hàng hóa tại đơn vị.

Phân hệ Bán hàng chỉ xuất hiện nếu khi tạo dữ liệu kế toán mới, đơn vị chọn có hạch toán thuế giá trị gia tăng. Đơn vị có thể thay đổi tùy chọn này bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, tại phần “Đơn vị có hạch toán thuế GTGT không?” tích chọn ô “Có”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.