Bán hàng thu tiền mặt

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Bán hàng >

Bán hàng thu tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lập và quản lý phiếu thu bán hàng ngay khi phát sinh hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bán hàng thu tiền mặt, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như: ngày hạch toán, số phiếu thu, ngày phiếu thu, người nộp, lý do nộp, số tiền, loại phiếu thu.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image959

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Phiếu thu bán hàng. Để thêm mới Phiếu thu bán hàng, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Cho phép thêm mới nhanh một Phiếu thu bán hàng có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với phiếu thu bán hàng được chọn trước đó. Để nhân bản chứng từ, chọn Phiếu thu bán hàng cần nhân bản sau đó kích chuột phải chọn “Nhân bản”.

-       Xem: Cho phép xem Phiếu thu bán hàng được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Phiếu thu bán hàng được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn phiếu thu bán hàng cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ phiếu thu bán hàng được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn phiếu thu bán hàng cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image679 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ Phiếu thu bán hàng được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn phiếu thu bán hàng cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image936 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

Xem thêm

Phiếu thu bán hàng

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.