Rút dự toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc >

Rút dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các chứng từ liên quan đến việc thực rút dự toán kinh phí tại kho bạc. Đây chính là việc hạch toán cho các TK ngoài bảng nhằm tổng hợp số liệu lên Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước, Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngân sách cấp và một số các báo cáo tài chính liên quan khác.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Rút dự toán, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như Ngày hạch toán, Số chứng từ, Ngày chứng từ, Diễn giải, Số tiền, Hình thức chi, Nghiệp vụ.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image690

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Rút dự toán tiền mặt hoặc Rút dự toán chuyển khoản. Để thêm mới chứng từ, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” và chọn loại chứng từ cần thêm, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image676 trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần thêm.

-       Nhân bản: Cho phép thêm mới nhanh một chứng từ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với chứng từ được chọn trước đó. Để nhân bản chứng từ, chọn chứng từ cần nhân bản sau đó kích chuột phải chọn “Nhân bản”.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc chọn khoảng thời gian để hiển thị các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để chọn khoảng thời gian hiển thị các chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ.

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn chứng từ cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image679 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn chứng từ cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image680 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.