Thu tiền gửi từ bán hàng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền gửi > Thu tiền gửi >

Thu tiền gửi từ bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền gửi từ bán hàng.

image775

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị nộp

Chọn đơn vị nộp tiền trong danh sách. Trong trường hợp đơn vị chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới đơn vị ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị nộp tiền

Nộp vào TK

Chọn tài khoản sẽ nhận tiền. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Tài khoản kho bạc, NSD có thể thêm mới tài khoản ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Số PX

Số phiếu xuất kho

Hóa đơn

Các thông tin về hóa đơn liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

Loại HĐ

Loại hóa đơn bán hàng, ví dụ: Hóa đơn thông thường, Hóa đơn GTGT,…

Ngày HĐ

Ngày hóa đơn, tức ngày lập hóa đơn bán hàng

Ký hiệu HĐ

Ký hiệu hóa đơn bán hàng

Số HĐ

Số hóa đơn bán hàng

1. Hàng tiền

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến hàng hóa và tiền của nghiệp vụ bán hàng. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Hàng tiền gồm các thông tin về Kho hàng, TK Nợ, TK Có, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá và Thành tiền.

2. Thuế, giá vốn

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến thuế và giá vốn hàng bán. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Thuế, giá vốn gồm các thông tin về Thuế suất, Tiền thuế, Tài khoản thuế, Giá vốn, Tiền vốn và Tài khoản kho.

3. MLNS

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang MLNS gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán.

4. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ thu tiền bán hàng của đơn vị. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng nộp tiền, Hoạt động sự nghiệp, Dự án và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Thu tiền gửi bán hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin đơn vị nộp tiền, địa chỉ của đơn vị đó.

-       Chọn tài khoản nhận tiền.

-       Nhập nội dung chính của chứng từ.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ và số phiếu xuất kho.

-       Tại ô Loại HĐ, nhấn nút image289 để chọn loại hóa đơn bán hàng. Nếu nghiệp vụ bán hàng không cần hóa đơn, nhấn chọn “Không có hóa đơn”, khi đó ô Ký hiệu HĐ sẽ mờ đi.

-       Tại ô Ngày HĐ, nhấn nút image289 để chọn ngày lập hóa đơn bán hàng.

-       Tại ô Ký hiệu HĐ, nhập ký hiệu hóa đơn bán hàng.

-       Tại ô Số HĐ, nhập số hóa đơn bán hàng.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hàng tiền:

-       Nhập hoặc chọn mã hàng bán bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã hàng.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ bán hàng vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn mã kho hàng bằng cách nhấn nút image289 ở cột Kho, xuất hiện danh sách các kho đã được khai báo trong Danh mục\Kho.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập đơn vị tính của hàng hóa vào cột ĐVT.

-       Nhập số lượng hàng bán vào cột Số lượng.

-       Nhập giá của một đơn vị hàng hóa vào cột Đơn giá.

-       Cột Thành tiền được tự động tính theo công thức: Thành tiền = Số lượng x Đơn giá.

Trang Thuế, giá vốn:

-       Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.

-       Chọn thuế suất tương ứng với hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột Thuế suất.

-       Cột Tiền thuế được tự động tính theo công thức: Tiền thuế = Thành tiền x Thuế suất.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản hạch toán thuế của hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Thuế.

-       Nhập giá vốn hàng bán vào cột Giá vốn.

-       Nhập tổng tiền vốn vào cột Tiền vốn.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản quản lý kho hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Kho.

Trang MLNS:

-       Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương. Chọn Chương sử dụng bằng cách nhấn chuột vào Chương đó. Trong trường hợp chưa có Chương sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Thu tiền gửi từ bán hàng, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương tìm chọn Chương cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản. Trong trường hợp chưa có Khoản sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Thu tiền gửi từ bán hàng, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản tìm chọn Khoản cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nộp tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Đối tượng nộp, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Thu tiền gửi từ bán hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Thu tiền gửi từ bán hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.