Nhân bản từ Chi tiền gửi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền gửi > Chi tiền gửi >

Nhân bản từ Chi tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng này cho phép thêm mới nhanh một chứng từ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với chứng từ được chọn trước đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Chi tiền gửi chọn chứng từ cần nhân bản sau đó kích chuột phải chọn “Nhân bản”.

-       Trong trường hợp NSD chọn chứng từ cần nhân bản là Chi tiền gửi thì chương trình tự động hiển thị hộp thoại Chọn loại muốn nhân bản (Ví dụ: Chi tiền gửi)

image704

-       Nhấn <<Đồng ý>> để đồng ý nhân bản  (Ví dụ: Để đồng ý nhân bản từ Chi tiền gửi sang Chi tiền gửi)

-       Nhấn <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ lệnh nhân bản.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.