Chuyển kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, hàng hóa > Chuyển kho >

Chuyển kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ xuất chuyển nội bộ giữa các kho trong cùng một đơn vị.

image815

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người thực hiện

Chọn người thực hiện chuyển kho nội bộ. Trong trường hợp người thực hiện chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới người thực hiện ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ người thực hiện chuyển kho nội bộ

Thủ kho xuất

Tên người thủ kho xuất vật tư hàng hóa chuyển đi

Thủ kho nhập

Tên người thủ kho nhập vật tư hàng hóa chuyển đến

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Mã hàng

Mã của vật tư hàng hóa thực hiện chuyển kho nội bộ

Diễn giải

Nội dung của nghiệp vụ chuyển kho nội bộ

Từ kho

Mã kho xuất vật tư hàng hóa chuyển đi

Đến kho

Mã kho nhập vật tư hàng hóa chuyển đến

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ cho nghiệp vụ chuyển kho nội bộ

TK Có

Tài khoản ghi Có cho nghiệp vụ chuyển kho nội bộ

Đơn vị

Đơn vị tính của vật tư hàng hóa

Số lượng

Số lượng vật tư hàng hóa xuất chuyển nội bộ

Đơn giá

Giá của một đơn vị vật tư hàng hóa

Thành tiền

Thành tiền = Số lượng x Đơn giá

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Mã chương

Mã chương ngân sách của đơn vị

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chuyển kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin người thực hiện chuyển kho, địa chỉ của người thực hiện.

-       Nhập tên của thủ kho xuất và thủ kho nhập.

-       Nhập nội dung chính của chứng từ.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Nhập hoặc chọn mã vật tư hàng hóa cần chuyển kho bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã hàng.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ chuyển kho nội bộ vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn mã kho xuất vật tư hàng hóa chuyển đi bằng cách nhấn nút image289 ở cột Từ kho.

-       Nhập hoặc chọn mã kho nhập vật tư hàng hóa chuyển đến bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đến kho.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập đơn vị tính của vật tư hàng hóa vào cột ĐVT.

-       Nhập số lượng vật tư hàng hóa vào cột Số lượng.

-       Nhập giá của một đơn vị vật tư hàng hóa vào cột Đơn giá.

-       Cột Thành tiền được tự động tính theo công thức: Thành tiền = Số lượng x Đơn giá.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Nhập hoặc chọn mã chương ngân sách bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Chuyển kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chuyển kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.