Chi tiền gửi nộp bảo hiểm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Nộp bảo hiểm, công đoàn phí >

Chi tiền gửi nộp bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Mô tả nghiệp vụ

Lập phiếu chi tiền gửi nộp bảo hiểm.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình hộp hội thoại Nộp các khoản đóng góp, NSD sau khi chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi, nhập thông tin về Người nhận và nhấn nút <<Đồng ý>>, xuất hiện màn hình chi tiền gửi:

NopBaoHiem2

 

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài khoản

Chọn tài khoản sẽ trả tiền. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Tài khoản kho bạc, NSD có thể thêm mới tài khoản ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Nội dung TT

Nội dung thanh toán

Đơn vị nhận

Chọn đơn vị nhận tiền trong danh sách. Trong trường hợp đơn vị chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới đơn vị ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị nhận tiền

Tài khoản

Tài khoản nhận tiền

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

1. Trang hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến việc hạch toán chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm của đơn vị. Ngoài một vài cột thông tin dùng chung với các trang Thống kê như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền …, trang Hạch toán còn gồm các thông tin về MLNS như Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, thông tin về hình thức cấp phát, nghiệp vụ …

2. Trang thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang Hạch toán Diễn giải, TK Nợ, TK Có …, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

 

-       Hệ thống tự động cập nhật thông tin có liên quan đến TK hạch toán, số tiền tương ứng với từng khoản bảo hiểm thực hiện nộp

-       Chọn Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát… bằng cách nhấn nút image910 ở các ô Nguồn, Chương … tương ứng.

-       Kích chuột vào biểu tương image913 để lưu giữ dữ liệu của chứng từ Chi tiền gửi.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.