Phân hệ Tiền lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Tiền lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Tiền lương hỗ trợ toàn bộ công tác kế toán tiền lương tại đơn vị bao gồm:

Ghi nhận kết quả tổng hợp số ngày nghỉ, làm thêm được  nhận từ bộ phận, phòng ban khác tại Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm

Ghi nhận các khoản thu nhập không thường xuyên phát sinh trong tháng

Ghi nhận các khoản khấu trừ không thường xuyên phát sinh trong tháng

Ghi nhận truy lĩnh lương

Tính lương

Hạch toán chi phí lương

Trả lương

Nộp bảo hiểm, công đoàn phí

Tính thuế TNCN

Nộp thuế TNCN

8 Quy trình của phân hệ Tiền lương

Quy trinh luong

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.