Hóa đơn mua tài sản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Mua hàng > Mua TSCĐ chưa thanh toán >

Hóa đơn mua tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in hóa đơn TSCĐ chưa thanh toán của đơn vị.

image945

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Hiển thị thông tin về Nhà cung cấp, Địa chỉ, Mã số thuế, Đại diện, Diễn giải.

Nhà cung cấp

Thông tin về tên, mã của nhà cung cấp hàng hóa. NSD có thể thêm mới Nhà cung cấp ngay tại đây bằng cách nhấn nút image770

Địa chỉ

Địa chỉ của nhà cung cấp

Mã số thuế

Mã số thuế của nhà cung cấp

Đại diện

Người đại diện của Nhà cung cấp

Ngày CT

Ngày Hóa đơn mua hàng, tức ngày phát sinh ra hóa đơn mua hàng chưa thanh toán hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong hóa đơn mua hàng chưa thanh toán được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số CT ghi tăng

Số hóa đơn mua hàng chưa thanh toán

Số chứng từ ghi tăng TSCĐ mua về

1. Hàng tiền

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ mua hàng chưa thanh toán của đơn vị. Ngoài một vài cột thông tin dùng chung với các trang Thuế, MLNS và Thống kê như Mã hàng, Diễn giải …, trang Hàng tiền gồm các thông tin về Phòng/Ban, Số tiền của TSCĐ chưa thanh toán.

2. Thuế

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến việc tính thuế cho TSCĐ mua về nhưng chưa thanh toán. Ngoài các thông tin dùng chung với các trang khác thì trang Thuế gồm các thông tin về Thuế suất, Tiền thuế, TK thuế, Loại HĐ, Ngày HĐ, Số HĐ, Phí vận chuyển, Nguyên giá, ....

3. MLNS

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến MLNS được sử dụng trong quá trình hạch toán mua TSCĐ chưa thanh toán của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang khác như Mã hàng, Diễn giải, …, trang MLNS gồm các thông tin về Chương, Nguồn, Khoản, Mục, Tiểu mục...

4. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ mua TSCĐ chưa thanh toán của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang khác như Mã hàng, Diễn giải …, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Hóa đơn mua tài sản

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Chọn hoặc nhập thông tin chung về Nhà cung cấp, Địa chỉ, Mã số thuế, Đại diện, Diễn giải. NSD có thể thêm Nhà cung cấp ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

-       Chọn ngày CT, ngày HT. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày hóa đơn mua hàng.

-       Số CT và Số CT ghi tăng hệ thống tự động sinh ra.

Trang Hàng tiền:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập các thông tin về Phòng/Ban, số tiền.

Trang Thuế:

-       Các thông tin về Mã tài sản, Diễn giải tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến thuế bằng cách nhấn nút image289 ở các cột thông tin tương ứng như Thuế suất, TK thuế, Loại HĐ, Số HĐ, Ngày HĐ...

-       Các cột Thành tiền đều được thiết lập tính tự động.

Trang MLNS:

-       Các thông tin về Mã tài sản, Diễn giải tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến MLNS bằng cách nhấn nút image289 ở các cột Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về Mã tài sản và Diễn giải được tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Thông tin về đối tượng sẽ tự động cập nhật từ phần Nhà cung cấp. Tuy nhiên, NSD có thể nhấn nút image289 để chọn đối tượng có liên quan.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

NSD có thể thêm dòng chứng từ và sửa thông tin trên các trang Hàng tiền, MLNS, Thống kê. Điều này cho phép NSD nhập liệu trong trường hợp mua TSCĐ thanh toán dưới 2 hình thức khác nhau. Chẳng hạn, mua chưa thanh toán song chi phí vận chuyển đượctrả bằng tiền mặt.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa Hóa đơn mua tài sản

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Hóa đơn mua tài sản

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.