Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Mua hàng > Trả nhà cung cấp bằng tiền gửi >

Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp.

image949

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị trả tiền

Hiển thị thông tin về tài khoản và nội dung TT của đơn vị trả tiền

Tài khoản

Thông tin về tài khoản của đơn vị trả tiền

Nội dung TT

Nội dung thanh toán Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

Đơn vị nhận tiền

Hiển thị thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của đơn vị nhận tiền

Đơn vị nhận

Tên và mã của đơn vị nhận tiền

Địa chỉ

Thông tin về địa chỉ của đơn vị nhận tiền

Tài khoản

Số tài khoản ngân hàng của đơn vị nhận tiền

Ngày CT

Ngày chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp, tức ngày phát sinh ra chứng từ chi tiền gửi trả nhà cung cấp

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ lập chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

1. Trang Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ lập chứng từ chi tiền gửi  trả nhà cung cấp gồm: Diễn giải, Tài khoản Nợ và Tài khoản Có, Số tiền, Chương, Nguồn, Khoản, Mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

2. Trang Thống kê

Ngoài các thông tin được tự động cập nhật từ trang hạch toán như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền còn có các thông tin có liên quan khác về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Nhập thông tin diễn giải cho nghiệp vụ lập chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp.

-       Chọn ngày CT, ngày HT. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ Chi tiền gửi trả trả nhà cung cấp.

-       Số CT hệ thống tự động sinh ra.

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập số tiền

-       Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến MLNS bằng cách nhấn nút image289 ở các cột Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền được tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Chọn thông tin về đối tượng là tên Nhà cung cấp tương ứng bằng cách nhấn nút image289 để chọn đối tượng có liên quan.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.