Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Sau khi khóa sổ kế toán, nếu muốn sửa đổi chứng từ có ngày chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước, NSD cần thực hiện chức năng Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán, xuất hiện hộp hội thoại:

image1051

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày khóa sổ hiện thời

Thông tin về Ngày khóa sổ hiện thời đối với dữ liệu kế toán

Đặt ngày khóa sổ về

Chọn ngày khóa sổ cũ

Thực hiện

Thực hiện việc bỏ khóa sổ

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

-       Chọn lại về ngày khóa sổ cũ.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện việc bỏ khóa sổ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.