Khóa sổ kỳ kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Khóa sổ kỳ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Khóa sổ cho phép NSD khóa sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán. Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không thể sửa đổi, điều này tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Để khóa sổ kỳ kế toán, vào menu Hệ thống\Khóa sổ kỳ kế toán, xuất hiện hộp hội thoại:

image1050

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày khóa sổ cũ

Thông tin về ngày đã khóa sổ trước đó (thông thường là ngày khóa sổ liền trước đó)

Chọn ngày khóa sổ mới

Chọn ngày khóa sổ mới cho dữ liệu kế toán (hệ thống đang ngầm định là ngày hạch toán hiện thời)

Thực hiện

Thực hiện việc khóa sổ

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

-       Chọn năm khóa sổ mới.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện việc khóa sổ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.