Tính năng bổ sung

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Tính năng bổ sung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tệp dữ liệu đặc thù của đơn vị như đặc thù của Bộ Khoa học, đặc thù VAAC-US.CDC, ….

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Tính năng bổ sung, xuất hiện màn hình Chức năng bổ sung:

image1091

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên chức năng

Tên chức năng cần bổ sung

Mô tả

Thông tin giải thích về chức năng cần bổ sung

Phiên bản

Số phiên bản của chức năng cần bổ sung

Thêm

Nhấn nút này để thêm một chức năng cần bổ sung vào chương trình

Loại bỏ

Nhấn nút này để loại bỏ một chức năng cụ thể

Hủy bỏ

Không thêm chức năng cần bổ sung

-       Nhấn nút <<Thêm>>, xuất hiện hộp hội thoại Chọn chức năng

image1092

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Vị trí tệp

Đường dẫn đến nơi lưu trữ tệp chức năng cần bổ sung

Chọn tệp

Nhấn nút này để chọn tệp chức năng cần bổ sung

Tên thành phần

Tên thành phần cần bổ sung

Mô tả

Thông tin giải thích về thành phần cần bổ sung

Hủy bỏ

Không thêm chức năng cần bổ sung

-       Nhấn nút <<Chọn tệp>>, chọn tệp chức năng cần bổ sung ở dạng .msa trên hộp hội thoại Open:

image1093

-       Sau đó nhấn nút <<Open>> để mở tệp chức năng cần bổ sung, khi đó tất cả thông tin về thành thành phần bổ sung sẽ hiển thị trên hộp hội thoại Chọn chức năng

image1094

-       Nhấn nút <<ĐỒng ý>> để thêm chức năng cần bổ sung

image1095

-       Khi xuất hiện thông báo cài đặt thành công thì nhấn nút <<OK>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.