Tùy chọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

 

Chức năng

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: chọn chế độ ghi sổ, mức lương tối thiểu, thiết lập thông tin đơn vị, người ký, thay đổi phông chữ trên báo cáo,...

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Tùy chọn, xuất hiện hộp hội thoại:

image1096

Trên hộp hội thoại này, NSD có thể thiết lập các tùy chọn sau:

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.