Phiên bản R43.15

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R43.15

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phiên bản này thực hiện các vấn đề sau:

- Cho phép xuất khẩu báo cáo F02-1H chỉ tiêu Kinh phí giảm kỳ này chi tiết đến từng tiểu mục để phục vụ cho đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo và giải trình với kiểm toán

- Cho phép xuất khẩu báo cáo S04/CT-H chi tiết theo từng nguồn để phục vụ đơn vị cấp trên tổng hợp theo nguồn kinh phí