Giới thiệu MISA Mimosa.NET 2014

Navigation:  »No topics above this level«

Giới thiệu MISA Mimosa.NET 2014

Return to chapter overviewNext page

- Phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 là phần mềm kế toán dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. MISA Mimosa.NET 2014 đáp ứng các nghiệp vụ sau:

oKho bạc

oTiền lương

oTài sản cố định

oCông cụ dụng cụ

oVật tư hàng hóa

oTiền mặt

oTiền gửi 

oMua hàng

oBán hàng

oNghiệp vụ đặc thù

- MISA Mimosa.NET 2014 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

oCập nhật thông tư 185/2010/TT-BTC của bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

oCập nhật thông tư 61/2014/TT-BTC của bộ Tài chính về quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

- Xem phim hướng dẫn tổng quan về phần mềm

 

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Lên đầu trang