So sánh tính năng giữa MISA Mimosa.NET 2014 và MISA Mimosa.NET 2012

Navigation:  »No topics above this level«

So sánh tính năng giữa MISA Mimosa.NET 2014 và MISA Mimosa.NET 2012

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ/Tính năng

Nghiệp vụ

MISA Mimosa.NET 2014

MISA Mimosa.NET 2012

Kho bạc

 

 

 

Cam kết chi

Đề nghị cam kết chi

Khi đơn vị ký hợp đồng (từ 100 triệu trở lên đối với khoản chi có tính chất thường xuyên, từ 500 triệu trở lên) thì chương trình cho phép nhập Đề nghị cam kết chi và in Giấy đề nghị cam kết chi

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Chưa hỗ trợ

 

Điều chỉnh cam kết chi

Khi giá trị hợp đồng thay đổi chương trình hỗ trợ cho phép làm chứng từ điều chỉnh cam kết chi và in giấy Điều chỉnh cam kết chi

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Chưa hỗ trợ

Dự toán giữ lại

Dự toán giữ lại

Theo quyết định của cấp trên đơn vị phải tiết kiệm 10% dự toán kinh phí => chương trình cho phép nhập số kinh phí tiết kiệm chi tiết theo nguồn, chương, khoản

Chưa hỗ trợ

Điều chỉnh kinh phí

Điều chỉnh kinh phí đã rút

Khi phát sinh chứng từ điều chỉnh kinh phí đã rút thì chứng từ phải được ghi sổ và lấy lên số liệu của tất cả các báo cáo liên quan.

Chứng từ điều chỉnh kinh phí đã rút chỉ lấy lên được một vài báo cáo có thực hiện chức năng "mẫu tự chủ"

 

Điều chỉnh kinh phí giao và rút, Điều chỉnh kinh phí rút và chi

Hỗ trợ kế toán lập nhanh chứng từ điều chỉnh khi rút về một mục và chi ra ở nhiều mục/tiểu mục

Kế toán phải tự nhập tay từng dòng chứng từ

Báo cáo

Bổ sung báo cáo theo quy định của TT số 61/2014/TT-BTC

Bổ sung các mẫu biểu sau:

- Mẫu số 01-SDJO/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

- Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: bảng đối chiếu tính hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

- Mẫu số 05-ĐCSDKT/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Chưa hỗ trợ

Tiền lương

 

 

 

Khoản lương

Khai báo khoản lương cán bộ trong đơn vị được hưởng

- Thực hiện khai báo ngay từ đầu danh sách khoản lương cán bộ trong đơn vị được hưởng

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

- Thực hiện khai báo trên bảng lương của cán bộ

Quy định lương, thuế, bảo hiểm

Khai báo các quy định về lương thuế, bảo hiểm

- Khai báo tỷ lệ đóng bảo hiểm

- Khai báo biểu tính thuế

- Khai báo tỷ lệ hưởng khi làm thêm, làm đêm, làm ngày lễ tết
Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

- Đã cho phép khai báo tỷ lệ bảo hiểm, biểu tính thuế nhưng chưa khai báo được tỷ lệ làm thêm, làm đêm

Khai báo cán bộ

Khai báo cán bộ

- Cho phép khai báo lương của cán bộ đó được nhận, tỷ lệ hưởng

- Khai báo tỷ lệ đóng BH, KPCĐ cho cán bộ đó (Vì có một số cán bộ sẽ không đóng bảo hiểm theo quy định chung. VD: Trong đơn vị sự nghiệp có cán bộ là thủ trưởng đơn vị không thực hiện đóng BHTN trong khi các cán bộ khác vẫn đóng)

Chi tiết xem tại đây

Ngoài thông tin chung về cán bộ thì lương của cán bộ chỉ khai báo hệ số

Chấm công

 

- Chỉ ghi nhận tổng hợp chấm công của cán bộ vì việc chấm công chi tiết đã có bộ phận tổ chức

Thực hiện chấm công chi tiết cho từng cán bộ => hàng ngày kế toán phải thực hiện thao tác chấm công

Truy lĩnh lương

Tính lương truy lĩnh

Cho phép truy lĩnh trong trường hợp sau:

- Truy lĩnh tăng lương cho cán bộ

- Truy lĩnh khi tăng lương tối thiểu

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Chưa hỗ trợ nghiệp vụ truy lĩnh

Khấu trừ không thường xuyên

Khấu trừ không thường xuyên

Cho phép khai báo (hoặc nhập excel) các khoản khấu trừ như ủng hộ bảo lũ, tiền ăn cán bộ để làm căn cứ trả lương và tính thuế

Chưa hỗ trợ

Thu nhập không thường xuyên

Thu nhập không thường xuyên

Cho phép khai báo (hoặc nhập excel) các khoản khấu trừ như ủng hộ bảo lũ, tiền ăn cán bộ để làm căn cứ trả lương và tính thuế

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Chưa hỗ trợ

Tính lương

Tính lương

Tính lương dựa trên các thông tin đã khai báo trên cán bộ

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Lên bảng lương bắt đầu nhập thông tin về lương của cán bộ.

Tháng sau nếu lương cán bộ không thay đổi thì lập dựa trên bảng lương lương tháng trước

Hạch toán chi phí lương

Hạch toán chi phí lương

Hạch toán dựa trên khai báo lương trên cán bộ. Nếu mỗi khoản lương được hưởng từ nhiều nguồn thì trước khi hạch toán lương phải phân bổ nguồn

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Hạch toán dựa trên bảng lương. Nếu trên lương phát sinh trên nhiều nguồn thì phải thực hiện lập nhiều bảng lương

Tính Thuế

Tính Thuế

Tính thuế dựa trên tất cả các khoản thu nhập, khấu trừ của cán bộ => Thu nhập chịu thuế lấy được các khoản thu nhập/khấu trừ không trả cùng lương

Thu nhập tính thuế chỉ được căn cứ từ bảng lương. Nếu có phát sinh kế toán phải tự nhập tay vào

Nộp bảo hiểm

Nộp bảo hiểm

Cho phép tùy chọn nộp theo các tùy chọn sau:

- Nộp toàn bộ bảo hiểm

- Nộp sau khi giữ lại 2% bảo hiểm

- Nộp sau khi trừ đi số tiền đã tạm ứng cho cán bộ

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Chỉ hỗ trợ nộp toàn bộ số bảo hiểm

Trả lương

Trả lương

Khi trả cho mỗi bảng lương thì cho phép chọn nguồn, khoản để trả lương (vì gặp trường hợp lương bằng nguồn  phí thì trả bằng tiền gửi, lương từ nguồn ngân sách thì trả bằng chuyển khoản)

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Mỗi bảng lương chỉ cho phép trả một lần duy nhất

Tài sản

 

 

 

Kết nối với QLTS.VN

Ghi tăng

Đối với đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.VN do MISA cung cấp thì công tác quản lý tài sản sẽ được theo dõi chi tiết trên phần mềm QLTS.VN. Kế toán chỉ căn cứ vào chứng từ chi tiết đó để lấy định khoản tương ứng

Chi tiết nghiệp vụ xem tại đây

Chưa hỗ trợ

 

Ghi giảm

 

 

 

Tính hao mòn

 

 

 

Tính khấu hao

 

 

Nhập số dư ban đầu của tài khoản tài sản, hao mòn, tài khoản nguồn hình thành

- Số dư của tài khoản độc lập với danh sách tài sản  (vì có những tài sản dùng nguồn kinh phí sự nghiệp mua nhưng năm trước chưa đủ tiền để thanh toán tiền cho nhà cung cấp thì số dư trên các tài khoản 211,213,214,466 sẽ không đồng nhất với số liệu trên danh mục tài sản)

Số dư của các tài khoản 211,213,214,466 gắn liền với danh mục tài sản.

Danh mục loại tài sản

Theo thông tư số 164/2015/TT-BTC

'Cập nhật danh mục loại TS theo thông tư 164/2015/TT-BTC

Chưa hỗ trợ cập nhật

Đánh giá lại tài sản

Đánh giá lại tài sản

- Cập nhật đúng số hao mòn năm của tài sản theo thông tư số 164/2015/TT-BTC (HM năm bằng nguyên giá * tỷ lệ hao mòn năm)

- Xác định số năm sử dụng còn lại bằng Giá trị còn lại/HM năm

- Xác định năm sử dụng cuối cùng

- HM năm = Giá trị còn lại của tài sản * Tỷ lệ hao mòn năm

- Không quản lý số năm sử dụng còn lại và năm sử dụng cuối cùng

Công cụ dụng cụ

 

 

 

Kết nối với QLTS.VN

Ghi tăng

Đối với đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.VN do MISA cung cấp thì công tác quản CCDC sẽ được theo dõi chi tiết trên phần mềm QLTS.VN. Kế toán chỉ căn cứ vào chứng từ chi tiết đó để lấy định khoản tương ứng

 

Chưa hỗ trợ

 

Ghi giảm

 

 

Nhập số dư ban đầu của CCDC

Cho phép nhập số dư CCDC ban đầu trên giao diện riêng không gắn với tài khoản 005

Khai báo CCDC đầu năm cùng với khai báo số dư Tài khoản 005

Thuế

 

 

 

Bảng kê/Tờ khai

 

Bổ sung bảng kê thuế, tờ khai thuế theo thông tư số 119/2013/TT-BTC

Chưa hỗ trợ

Báo cáo/sổ sách/chứng từ/tiện ích

 

 

Cho phép thiết lập công thức cho báo cáo tài chính

Cho phép kế toán tự thiết lập công thức cho tất cả các báo cáo tài chính

Chỉ hỗ trợ trên một vài báo cáo

Cho phép tùy biến cách hiển thị của mẫu

Cho phép tùy biến cách hiển thị mẫu báo cáo/chứng từ

Chưa hỗ trợ