Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả loại TSCĐ tổng hợp và các loại TSCĐ con.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại tài sản cố định, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image586 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các loại TSCĐ tổng hợp và loại TSCĐ con trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.