Loại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép thiết lập danh mục loại TSCĐ được sử dụng cho đơn vị, phục vụ cho công tác hạch toán và trích khấu hao TSCĐ. Hệ thống đã cập nhật sẵn một danh mục TSCĐ theo thống kê danh mục TSCĐ của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi danh mục này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Loại tài sản cố định, xuất hiện màn hình Loại tài sản cố định gồm 05 cột:

      Mã loại tài sản cố định: Mã của loại TSCĐ.

      Tên loại tài sản cố định: Tên của loại TSCĐ.

image628

Tại màn hình danh sách Loại tài sản cố định, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Loại tài sản cố định

Sửa Loại tài sản cố định

Xóa Loại tài sản cố định

Tìm kiếm Loại tài sản cố định

Nạp

Mở rộng

Thu gọn

In Loại tài sản cố định

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.