Khởi động MISA Mimosa.NET 2014

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Khởi động MISA Mimosa.NET 2014

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Làm sao để tôi khởi động được MISA Mimosa.NET 2014?

Hướng dẫn:

Tại màn hình Desktop, kích đúp vào biểu tượng MISA Mimosa.NET 2014.

image20

 

 

Trường hợp trên màn hình desktop, không nhìn thấy biểu tượng MISA Mimosa.NET 2014 thì anh/chị vào Start gõ Mimosa.NET 2014 và chọn đến biểu tượng MISA Mimosa.NET 2014

R21-08