Thiết lập chế độ tự động sao lưu DLKT

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Thiết lập chế độ tự động sao lưu DLKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm sao để dữ liệu của tôi không bị mất khi xảy ra sự cố?

Hướng dẫn:

MISA Mimosa.NET 2014 cung cấp tiện ích cho phép tự động sao lưu DLKT mỗi khi NSD thoát khỏi phần mềm nhằm đảm bảo an toàn cho DLKT của đơn vị.

Để thực hiện chức năng này, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn, tại phần Tuỳ chọn của đơn vị chọn trang Sao lưu, sau đó tích chọn vào ô “Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình”.

Anh/chị kiểm tra thư mục sao lưu. Chương trình mặc định đường dẫn là D:\MISA Mimosa.NET 2014 Backup\. Tuy nhiên, trong trường hợp anh/chị muốn sao lưu vào địa chỉ khác thì nhấn chuột vào ô vuông chứa dấu ba chấm

R21-07