Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm sao để tôi thiết lập nhập liệu được số liệu phát sinh?

Hướng dẫn: Để nhập được số liệu phát sinh trước tiên anh/chị cần khai báo danh mục và số dư ban đầu

oKhai báo danh mục

oKhai báo số dư ban đầu