Menu Soạn thảo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Soạn thảo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Menu Soạn thảo là menu động, tức các Nghiệp vụ đáp ứng trên menu thay đổi tùy theo các danh mục, phân hệ… đang được thao tác – làm việc.

Ví dụ:

-       Khi làm việc với danh mục Nguồn kinh phí, menu Soạn thảo hiển thị như hình sau:

image548

-       Khi làm việc với Phiếu thu, menu Soạn thảo hiển thị như hình sau:

image549

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm với các Nghiệp vụ đáp ứng trên menu Soạn thảo, tham khảo các danh mục và phân hệ tương ứng.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.